Tijdslijn OLS

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jaren 1822

01-01-1822
Grollo vacant. Vergelijkend examen gehouden. Aangesteld L. Nijmeijer

01-03-1822
GROLLO. De ijverige,- maar zwakke Onderwijzer H. H. de Vries met een pensioen begiftigd zijnde, wordt alzoo de post van Onderwijzer alhier vacant. Onderwijzers, ten minste van den derden rang worden uitgenoodigd, om, des verkiezende, zich met de Vereischte attesten tot denzelven aan te melden bij den Heer Mr. H. Homan, Schout te Rolde, vóór of op dén 14 April aanstaande. Het jaarlijksch inkomen is ƒ 50 uit 's Rijks kas en ƒ 177 schoolgeld en suppletie. Het vergelijkend examen zal gehouden worden te Rolde, op Vrijdag den 19 April 1822.

01-04-1822
GROLLO vacant. Maart 1822.

01-05-1822
GROLLO. Het vergelijkend examen der Sollicitanten naar de vacante School alhier is gehouden den 19 April 1822 en werd het procesverbaal deswege ingezonden. Maart 1832.

01-05-1824
Klassificatie der Scholen dezer Provincie eene verandering voordragende, gewijzigd naar de plaatshebbende omstandigheden;
Gezien de klassificatie 1806 gemaakt;
Gelet op art, 17 van het Reglement voor het lager Schoolwezen, van 3 April 1806;
Is, na deliberatie, goedgevonden:
Etc,etc,
Grollo is ingedeeld in de Tweede Klasse.

01-01-1825
Grollo , Gemeente Rolde, ( Te ) overleden de gepensioneerde Onderwijzer H. H. de Vries.

01-02-1826
LIJST VAN SCHOOLONDERWIJZERS,
die, door de Commissiën van Onderwijs, in de Najaarsvergadering des Jaars 1825, geëxamineerd zijn, en de algemeens toelating verkregen hebben.
TWEEDE RANG
Lammert Nijmeijer, den 12. Oct 1820, oud 22 jaren, geëxam. in Drenthe. Onderw. te Grollo.

01-09-1827
Lammert Nijmeijer solliciteert naar een positie in Appingedam.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ...
Jaar van uitgave 1830
DR E N T H E. I Distr. G. BENTHEM REDDINGIUS.
ANLOO vacant. Sept. 1830.
GROLLOO. De post van onderwijzer in dit Gehucht zullende vacant worden door het aanstaand vertrek van NYMEYER naar Anloo , worden de onderwijzers , die daar naar wenschen te staan , uitgenoodigd om zich tot het vergelijkend examen , in Februarij te houden , met de noodige attesten , mits ten minste den derden rang bezittende , aan te geven bij den Heer Assessor bij het. Gemeentebestuur van Rolde , die thans de functiën van ' Burgemeester waarneemt, vóór den laatsten Januarij aanstaande , en van die aangave berigt te zenden aan den Heer School opziener bovengenoemd', te Assen. Het inkomen , aan deze school verbonden , de school gelden daaronder, begrepen, bedraagt thans 182,83 , zonder woning. De dag van het vergelijkend examen zal aan de sollicitanten worden bekend gemaakt.

VERSLAG
nopens de staat
HOOGE-, MIDDELBARE EN LAGERE SCHOLEN,
in het koninkrijk der Nederlanden,
over 1848—1849
01-01-1850
In Drenthe zijn in den loop van dit jaar nieuwe scholen gebouwd te Grollo en te Schoonebeek, terwijl men voornemens is een zestal nieuwe scholen te bouwen.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 19, 1862, no 22,
30-05-1862

Van Grollo , gem. Rolde, zijne eerste standplaats, vertrok bij naar Anlo en van daar naar Noordbroek.
Vele jonge onderwijzers vonden in den heer Niemeijer eenen leermeester en vriend. Gedurende eene reeks van vijf en twintig jaren had hij in Drenthe velen om zich verzameld. Behalve dat die onderwijzers elken Zaturdag lessen kregen , waren de meeste al de vacantie-weken bij Niemeijer t' huis. 't Waren inderdaad kostelijke normaallessen.
Zijne belangeloosheid strekte zich veel verder uit, dan één zijner leerlingen dit mogt vergen. 't Was dus geen wonder, daT een achttal van zijne voormalige leerlingen, thans onderwijzers in Drenthe en Groningen , elkaar op den 20sten Mei opmerkzaam maakten. Namens hen werd op dien dag door den hoofdonderwijzer te Slochteren, G. Jager, een van Niemeijers jongste leerlingen, den jubilaris een fraaijen leunstoel, met een hartelijk woord, aangeboden, als een gering bewijs van belangstelling, achting, vriendschap en bovenal van dankbaarheid aan den man, wien ze veel verschuldigd zijn en innig lief hebben. Dit verrassend liefdeblijk werd door den heer Niemeijer in dank aangenomen.
Als de wensch zijner oud-leerlingen vervuld wordt, dan moge de waardige hoofdonderwijzer nog vele jaren gezegend werkzaam zijn; en niet alleen in zijn huis , maar ook in de school en de maatschappij bij voortduring de achting , de vriendschap, de dankbaarheid en de liefde genieten, die zijne oude onderwijs-leerlingen den ijverigen man in de ruimste mate van ganscher harte blijven toedragen!

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 16, 1859, no 47, 24-11-1859
B. Huizing te Grollo heeft gesolliciteerd op de vacante positie van schoolhoofd te Beilen.

01-09-1863
Genoemd wordt hoofdonderwijzer L. Huizingh

01-02-1864
Meerdere meldingen betreffende de strubbelingen rond de jaarwedde van de onderwijzers.

01-01-1873
Grollo, gemeente Bolde. De Openbare school vacant, 272. Tot onderwijzer aangesteld W. Nieuwenhuis.
Huizingh, (L.) te Grollo, gemeente Bolde, op zjjn verzoek eervol ontslagen.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 14,
15-02-1873
Grollo, gem. Rolde, openb. lag. sch. Jaarwedde f 400. Jaarlijksche toelage f 50.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 24,
22-03-1873
Zaturdag j.l. werd te Grollo het vergelijkend examen gehouden, voor de vacante hoofdonderwijzersbetrekking aldaar. Van de 10 sollicitanten waren 6 opgekomen. Na afloop van het vergelijkend onderzoek, 't welk werd geleid door den schoolopziener in het 1ste district, bijgestaan door den heer Houwink, hoofdonderwijzer te Assen, werd, in overleg met heeren Burg. en Weth., een viertal geformeerd, waaruit de Raad eene benoeming zal hebben te doen. De genomineerden waren naar 't aantal verkregen punten: W. Nieuwenhuis te Tynaarlo, J. Jeuring te Collendoorn , E. van Veen te Hoogeveen en A. Zwarts te Assen, allen met acte van hoofdonderwijzer. De beide laatstgenoemden behaalden 't zelfde getal punten.

De hoofdonderwijzer Huizing, die meer dan 40 jaren aan 't hoofd der school te Grollo stond en nog als zoodanig fungeert, zag zich verplicht om zijn eervol ontslag te vragen, wijl eene toenemende doofheid hem belette het geven van onderwijs naar behooren waar te nemen. (Hij heeft een goeden naam verworven onder de Drentsche onderwijzers, volgde met oplettendheid de verbeteringen door den tijd in de school aangebracht en maakte er gebruik van in de praktijk.

De dag van het examen was ook zijn verjaardag en dien bracht hij, belangstellend in 't geen er geschiedde, in de school, tot nu toe zijne werkplaats, door. Dat hij de felicitatien ontving van vrienden en bekenden, spreekt van zelven, en ook de schoolopziener richtte een welmeenend woord tot den man, die, trouw op zijn post, weldra rusten kan, wenschte hem nog ettelijke levensjaren toe en hoopte dat die hem veel genoegen mochten aanbrengen.

Van dorpsgenooten ontving hij een fraaien fauteuil, die vooral voor hem zacht zal zijn, omdat het goed rusten is na wèl volbrachte levenstaak.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 25,
26-03-1873
De gemeenteraad te Rolde heeft benoemd tot hoofdond. aan de openb. lag sch. te Grollo den hr. W. Nieuwenhuis.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 39,
14-05-1873
Pensioenen. Z. M. heeft pensioen verleend ten laste van den Staat aan: Lucas Lucas, zich noemende en schrijvende Lucas Huizingh, gewezen hoofdond. te Grollo, gem. Rolde, f 266 'sjaars.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 41, 1874, no 25,
28-03-1874
Na gehouden verg. examen voor de vacante betrekking van hoofdond. te Nieuweroord, waaraan door 4 sollicitanten deelgenomen werd, is de voordracht opgemaakt als volgt: W. Nieuwenhuis te Grollo, U. Engels te N. Pekela, E van Veen te Hoogeveen en J. H. Starink te Deventer. De Raad heeft daaruit benoemd den hr. W. Nieuwenbuis, die den 1 Mei in functie zal treden.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 41, 1874, no 27,
04-04-1874
Den 10n Maart namen van de zestien sollicitanten, die zich voor de vacante hoofdonderwijzersbetrekking te IJhorst hadden aangegeven, twaalf aan het vergel. examen deel. De alphabetisch gestelde voordracht bestaat uit de volgende vijf onderwijzers: Brouwer te Hasselt, Karsen te Wasperveen, Nieuwenliuis te Grollo, de Priester te Holten en Spans te Zwartsluis.

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 31, 1874, no 32,
22-04-1874
Grollo, gem. Rolde, openb. lag. sch. Jaarwedde f 400; f 50 g voor woning; f 50 als voorlezer Herv. Kerk.

De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 44, 1887, no 20,
09-03-1887
Benoemd tot onderwijzer te Grollo de heer F. Smit te Muntendam.

 

Het Noorden in woord en beeld, jrg 3, 1927-1928, no 15,

Schoppen, hoofdmeester als dirigent

08-07-1927
De bewoners van Grolloo zullen het wel aardig vinden, in deze foto een mooie herinnering te zien aan hun meester, de heer S. Schoppen, die het Drentsche dorp voor Den Haag als woonplaats verwisselde. Hij stond voor velen steeds klaar en in een van zijn functies buiten de school zien we hem hier: als dirigent van het Grollo'sche muziekcorps.