Notitieschrift uit 1921 met hierin o.a.:  

Huishoudelijk Reglement

van de

Oudercommissie van de school te Grolloo

Art 1 De commissie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de school te Grolloo, door samenwerking van de ouders der leerlingen met het personeel van de school.
Art 2 De commissie bestaat uit 5[1] leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris[2] voor den tijd van[3] 2 jaren.
Art 3 De voorzitter belegt en leidt de bijeenkomsten en vertegenwoordigt de commissie naar buiten; de secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen der commissie, zowel als van de ouderavonden. [4]
Art 4 Van de ouderavonden wordt een presentielijst bijgehouden. [5]
Art 5 Als minstens 3 leden der Commissie tot den voorzitter schriftelijk het verzoek richten een bijeenkomst uit te schrijven, is deze daartoe verplicht.
Art 6 De commissie vergadert minstens 3 keer per jaar.
Art 7 [6]Van alle belangrijke zaken, die in de commissie vergadering worden besproken, doet de voorzitter aan het hoofd der school mededeeling.
Art 8 Er worden jaarlijks minstens twee ouderavonden gehouden. Deze ouderavonden worden door den voorzitter namens de oudercommissie uitgeschreven in overleg met het personeel der school.
Art 9 Over gevallen, waarin door het betreffende Koninklijk Besluit[7] en dit reglement niet is voorzien, beslist de Commissie.

Aldus opgemaakt in de vergadering van de Commissie van

31 Oct. 1921.

De voorzitter. B. Luinge

De secretaris. J. Huizing

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 Juni 1939

Voorz

Secr.penn.

Wijzigingen 1939 zie voetnoten – Deels is de tekst helaas onleesbaar geworden, omdat de opmerkingen met rode inkt zijn geschreven.

[1] 6
[2] -penningmeester
[3] van 3 jaren.
[4] en leest deze aldaar voor.
[5] Het hoofd der school ontvangt voor alle commissie vergaderingen ......diging en heeft daar een ieder ... De ouderavonden worden ambtshalve door het hoofd der school geleid.
[6] vervalt
[7] (van 24 Oct. 1938)

Klik hier voor het schrift!