Toegankelijkheid

 

Verenigingen en groepen

IJsvereniging Het Evenveen

 

 

vlag Duitslandvlag GB

 

 

Ontstaan IJsvereniging Het Evenveen

door Lens Beijering Azn.

voorwoord

Op verzoek van de ijsvereniging heeft de heer Lens Beijering Azn. het ontstaan van de ijsvereniging in 2004 aan het papier toevertrouwd. De familie Beijering heeft heel veel jaren in de boerderij naast de huidige ijsbaan gewoond. Het geschreven verhaal bevindt zich in het archief van de ijsvereniging.

IJsvereniging Het Evenveen

De ijsvereniging Evenveen is opgericht in 1928. Oprichters waren de heren R. Oeben, B. Zeeuwuster en A.J. Hadders. Om te kunnen schaatsen werd er gebruik gemaakt van de veenplassen Hoogeveld, Kronenkamp, Gommersveen en op de Drift (poort Berenkuil) en achter op de diek naar de Moere. De laatste twee plekken waren niet zo groot en de veenplassen hadden als nadeel dat het eerst flink moest vriezen voordat het ijs betrouwbaar was.

Men had wel de behoefte aan een ruime baan, waar niet meer dan 30 - 50 cm water op stond. Men heeft in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog een baan proberen aan te leggen op het perceel van de Boermarke in het Oostereind tussen de straatweg naar Papenvoort en het recreatiecentrum Kleine Moere. Genoemd perceel, waar nu bos op staat, was toen heideveld. Men heeft er toen dijkjes aangelegd en een nortonput geslagen met een pompinstallatie er op, aangedreven door een electromotor. De elektrische leiding naar de Moere liep vlak voor genoemd perceel langs.

 

aandeel evenveen

Een bewijs van aandeel van de ijsclub.


Men financierde dat door aandelen uit te geven van de ijsvereniging die later allemaal zijn terugbetaald. Dit werd een groot fiasco, doordat het water net zo snel weg liep, als dat het er opgepompt werd.
Op het ogenblik had men waarschijnlijk een grondonderzoek laten plaatsvinden, maar aan die mogelijkheid had men toen nog niet gedacht.

In en vlak na de Tweede Wereldoorlog bleef de situatie zoals hij was. Men schaatste op de veenplassen.

Dat werd in 1951 anders. Mijn vader, Albert Beijering was toen voorzitter van de ijsvereniging en waarschijnlijk ook volmacht van de Boermarke. Daar hij van ieder stuk land de gebruiker wist rondom Grolloo werd hij door de heer Th. van Wijk uit Vries gevraagd om in de omgeving van Grolloo de stukken land aan te wijzen waarvan hij de eigenaar was. Genoemde Van Wijk verpachtte nogal veel land aan verschillende boeren in Grolloo, maar wist niet waar die percelen lagen. Ter gelegenheid van die ontmoeting heeft mijn vader hem toen gepolst of er niet de mogelijkheid was om een ijsbaan aan te leggen op het stuk land naast onze boerderij. De heer Van Wijk gaf toen de hint om eens te komen praten met een afvaardiging van het bestuur. Dat is toen gebeurd, men werd het erover eens om de baan daar aan te leggen en over een huurprijs van naar ik meen van f 100,- per seizoen van 1 December tot 1 Maart.

Toen konden de werkzaamheden beginnen. Er werden dijkjes rond het perceel aangelegd en de watervoorziening moest in orde komen.
Daar er in de buurt geen put was voor de watervoorziening en de gemeente er belang bij had dat dat in orde kwam werd overeengekomen dat voor de ijsbaan een put geplaatst werd, zodat bij brand water voorhanden was. Vanaf het centrale punt aan de Voorstreek is toen een leiding aangelegd door de voormalige trambaan naar de put van de ijsbaan. Dit werd door de inwoners van Grolloo in zelfwerkzaamheid gedaan. De buizen (van beton) werden eerst door de ijsvereniging betaald en later door de gemeente keurig terugbetaald. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt doordat men een actie hield in het dorp, waarbij men rogge, haver of geld gaf.
Vanuit de put voor de ijsbaan was een voorziening gemaakt, zodat men het water op de ijsbaan kon pompen. Het eerste jaar kon men zien dat het perceel niet waterpas was, zodat op een gedeelte veel meer water stond dan het andere. Er is toen met de eigenaar overlegd het perceel te egaliseren.
In de herfst van 1952 is het werk verricht door de Nederlandsche Heidemaatschappij. Een deel van de kosten werd gesubsidieerd door de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken).

In 1955 werd er electrisch licht aangelegd op de ijsbaan. Dit met het oog op diegenen die overdag niet konden schaatsen wegen het werk en het naar school moeten. Het licht werd aangesloten in de woning van de familie Js. Kuipers. Dit alleen gedurende de tijd dat er geschaatst kon worden.

In het najaar van 1965 kwam er een vast aansluiting op het electra.
Doordat de dijk aan de kant van het land van de familie L. Beijering Hzn. nogal water doorliet, werd de sloot aan het eind van het perceel 's winters afgesloten.

In het kader van de ruilverkaveling Rolde is de ijsbaan in 1982 nog weer verbeterd. De dijk aan de kant van het land van de familie L. Beijering Hzn. is opnieuw aangelegd. Het veen wat nog onder de dijk zat werd weggegraven en de sleuf opgevild met leem. Nadat de dijk weer was aangelegd (ook met leem) was er van lekkage geen sprake meer. Ook werd het gehele perceel gedraineerd, met de afloop nar de sloot die bij winterdag door een kraan in de wal kon worden afgesloten.vereniging IJsbaan

 

In het begin van mijn verhaal heb ik vermeld dat de ijsvereniging Het Evenveen is opgericht in 1952. Dat was toen niet de juiste naam. De juiste naam was toen ijsvereniging Grolloo en omstreken. De naam Evenveen is aangenomen toen de nieuwe baan is aangelegd. Omstreeks 1900 was alles wat rechts van de Amerweg lag heideveld. Waar nu de baan ligt was toen een veenplas genaamd Het Evenveen. Daar werd toen ook geschaatst door de Grolloƫr. Die wetenschap heb ik van mijn ouders, die daar wel over vertelden.

Het bestuur van de ijsvereniging is tijdens de vorstperiode zeer actief. Er worden diverse wedstrijden gehouden voor jong en oud. Ook de schooljeugd wordt niet vergeten. De priksleewedstrijden zijn een ware sensatie. De afgelopen winter (2004) is er zelfs een nootjes-(ijzeren staafjes) schietwedstrijd geweest, waaraan 100 personen hebben deelgenomen. Met muziek op de baan is het dan ook een gezellige boel.

Ik hoop dat de vereniging wat heeft aan dit verhaal.


Was getekend,

L. Beijering Azn.


In ontvangst genomen op 10 maart 2004 door voorzitter H. Zeelenberg.