Toegankelijkheid

 

Onderwijzers OLS in Grolloo

Van Albert Lammers is onderstaand overzicht. Het behandelt de onderwijzers in Grolloo vanaf 1809 tot 1900. Verder zijn zaken te lezen als de vergoeding (wedde) voor een onderwijzers in het Grollo van toen. Waar dat aanwezig was heeft Albert verdere gegevens toegevoegd.

Vervolgens een overzicht van 1977 terug naar 1946 met enkele bijzondere feiten. Kunt u ons helpen de rest in te vullen? Neem dan contact op via het contactformulier. Bedankt alvast!

Nog te verwerken:

Uit de absentielijsten zijn namen te halen van de leerkrachten vanaf 1919 tot 1980. Hiervan is een deel in verband met privacygevoelige gegevens nog niet gepubliceerd. Tot het digitale tijdperk zijn de stukken in het achief van Old Grol te vinden.

Ter aanvulling op onderstaande lijst 1809-1900 ziet u onder aan deze pagina nog verzamelde informatie uit "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" 

 

1809 Harm Hendriks de Vries

Uit de publicatie "Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch gemeenebest" van Mei 1809 ==>
H.H. de Vries, 41 jaar, bijschoolhouder te Grolloo, 27 grasmaand 1809 (grasmaand is April)
dat is Harm Hendriks de Vries, geboren te Groningen 20/06/1767 en overleden te Grolloo (als gepensioneerd school- en catechisatiemeester) op 10/12/1824.
Bron: Prov. Drentsche en Asser Courant, 17/12/1824.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Mei 1816:
Op 10 april 1816 werd in Eext een vergelijkend examen gehouden van de vier sollicitanten naar de bijschool aldaar. Een van de sollicitanten was H.H. de Vries, onderwijzer te Grolloo.

18160501 Bijdragen ter bevordering Onderwijs

1822 Lammert Nijmeijer

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Jan. 1822:
GROLLO. Vacant. Vergelijkend examen gehouden. Aangesteld L. Nijmeijer.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Maart 1822:
GROLLO.De ijverige, maar zwakke Onderwijzer H.H. de Vries met een pensioen begiftigd zijnde, wordt alzo de post van Onderwijzer alhier vacant. Onderwijzers, tenminste van den derden rang, worden uitgenodigd om, des verkiezende, zich met de vereischte attesten tot denzelfen aan te melden bij den Heer Mr. H. Homan, Schout te Rolde, voor of op den 14 April aanstaande. Het jaarlijksch inkomen is Hfl 50 uit 's Rijks Kas, en Hfl 177 uit schoolgelden en suppletie. Het vergelijkend examen zal gehouden worden te Rolde, op Vrijdag den 19 April 1822.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Juni 1822:
Uit de sollicitanten naar de post van onderwijzer in de school te Grolloo is beroepen Lammert Nijmeijer, adjunct-onderwijzer te Anloo, de derde rang bezittende, die zijnen dienst te Grolloo aanvaardde op 20 mei j.l. (20/05/1822, dus 2 1/2 jaar voor het overlijden van H.H. de Vries).
Rolde, 23-7-1803, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 130 (doop- en trouwboek, 1801-1811), pagina 016: Gedoopt: Lammert , geboren te Loon, geboren op 11/07/1803, gedoopt op 23-7-1803, zoon van Hindrik Lammerts en Aaltien Jans.
Huwelijk, Anloo, 11-05-1832, aktenummer 1: Bruidegom: Lambert Niemeijer; beroep: schoolonderwijzer , zoon van Hendrik Lamberts Niemeijer, beroep: landbouwer en Aaltien Jans .
Bruid: Jantien Jans Soegies; beroep: dienstmaagd , dochter van Jan Hindriks Soegies, beroep: schoenmaker en Grietien Arends .Doopdatum bruid: ??? ; doopplaats bruid: Rolde.
Overlijdensregister Noordbroek 1871, 19-07-1871 aktenummer 40: Lammert Niemeijer 19-06-1871 (67 jaar oud).

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Feb. 1826:
Lammert Nijmeijer, oud 22 jaren, den 12 oktober 1825 geexamineerd in Drenthe. Onderwijzer te Grollo. Bezat de derde rang.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Sep. 1827:
HOOGEVEEN. Op den 30 Augustus jl. had alhier het vergelijkend examen plaats der sollicitanten naar de vacante Onderwijzersplaats der tweede school. Tot hetzelfe hadden zich dertien onderwijzers aangegeven, welke waren (...), L. Niemeijer, Onderwijzer te Grollo, (...) allen bezittende den tweeden rang, welken zij bij het examen voortreffelijk hebben gehandhaafd, zodat het enigszins moeilijk was zich tot eene keus te kunnen bepalen, als muntende de eene uit in deze, de andere in gene wetenschappen. Het proces-verbaal van het vergelijkend examen is opgemaakt en aan den Heer Gouverneur dezer Provincie opgezonden.

1830 Wedde

Uit de "Drentsche Courant" van 21 December 1830:
Daar de vaste bijschool te Grollo, die thans fl 182,23 opbrengt, vakant staat te worden, worden de onderwijzers van de tweede of derde rang die wenschen zouden daar geplaatst te worden,(...)

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van December 1830:
GROLLOO. De post van onderwijzer in dit gehucht zullende vacant worden door het aanstaand vertrek van L. Nymeyer naar Anloo, worden de onderwijzers die daarnaar wenschen te staan, uitgenoodigd om zich tot het vergelijkend examen, in Februarij te houden, met de noodige attesten, mits ten minste den derden rang bezittende, aan te geven bij den Heer Assessor bij het Gemeentebestuur van Rolde, die thans de functien van Burgemeester waarneemt, voor den laatsten Januarij aanstaande, en van die aangave berigt te zenden aan den Heer Schoolopziener bovengenoemd, te Assen. Het inkomen, aan deze school verbonden, de schoolgelden daaronder begrepen, bedraagt thans Hfl 182,23, zonder woning. De dag van het vergelijkend examen zal aan de sollicitanten worden bekend gemaakt.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Mei 1831:
ANLOO - Nadat het aangekondigd vergelijkend examen voor de gecombineerde posten van Schoolonderwijzer, Koster en Organist alhier, gehouden was op den 15 October jl. en afgenomen was van vier sollicitanten van den tweeden rang, waaronder L. Nijmeijer, onderwijzer te Grolloo (......) waarop de autorisatie gevolgd is tot het beroepen van Lammert Nijmeijer, die zijne functien alhier in den aanvang van Mei heeft aanvaard.
(Noot van Albert Lammers: op 20 mei 1862 vierde hij, als hoofdonderwijzer L. Niemeijer te Noordbroek (Gn.), zijn 40 jarig jubileum. Bron: De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 19, 1862, no 22, 30-05-1862)

1830 Vacant

GROLLOO - vacant sinds December 1830

1831 Lukas Huizingh

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Juni 1831:
GROLLOO - Alhier is, op bekomene autorisatie, aangesteld Lukas Huizing, bezittende den tweeden rang, die de schooldienst provisorisch waarnam in Anloo, en is deze met den eersten Mei 1831 in functie getreden.
Rolde, 21-3-1802, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 130 (doop- en trouwboek, 1801-1811), pagina 013: Gedoopt: Lucas , geboren te Rolde, gedoopt op 21-3-1802, zoon van Klaas Lucas en Marchien Beerents
Huwelijk, Rolde, 15-10-1825, aktenummer 17: Bruidegom: Lucas Huizingh; oud: 23; beroep: soldaat , zoon van Klaas Lucas Huizingh, beroep: landbouwer en Margje Berends, beroep: landbouwer. Bruid: Aaltje Hagting; oud: 26; beroep: zonder , dochter van Berend Hagting, beroep: landbouwer en Lammigje Luichies, beroep: landbouwer
Overlijden (Overlijden), Rolde, 14-12-1874, aktenummer 32: Overleden: Lucas Huizingh; geboren op: 21-03-1802 te Rolde; beroep: zonder, overleden op 13-12-1874, zoon van Klaas Lucas en Marchien Beerents. Gehuwd geweest met: Aaltje Hagting (overleden)

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en opvoeding" jrg 2, 1845, no 7, 14-02-1845:
De leden der gewestelijke Afdeeling van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap Assen, vierden in vereniging met die der Afdeling Smilde, op den 18 Januarij 1845 in het koffijhuis te Assen, het eeuwfeest van Pestalozzi. (....) . De onderwijzer Huizing, te Grolloo, trad daarna als spreker op, (...).

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Mei 1847:
ANLOO. Het vergelijkend examen is den 3 April jl. gehouden. Dertien onderwijzers, allen van den tweeden rang, hebben eraan deelgenomen. Naar 't werkdadige van het onderwijs kwamen vooral in aanmerking (...) en L. Huisingh uit Grollo. De voordragt ter benoeming van J.H. van Veen is door mij overgenomen.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Juni 1847:
GROLLO. Klaas Huizingh oud 16 jaren, geexamineerd te Drenthe. Kweekeling te Grollo. ==>
Geboorte, Anloo, 01-06-1830, aktenummer 27. Klaas Huizingh, geboren op 31-05-1830, zoon van Lukas Huizingh, beroep: schoolonderwijzer; oud: 28 jaar, en Aaltje Hagting; oud: 30 jaar.
Huwelijk, Rolde, 15-05-1858, aktenummer 13: Bruidegom: Klaas Huizingh, geboren te Anloo; beroep: landbouwer; woonplaats: Gieten , zoon van Lucas Huizingh, beroep: onderwijzer en Aaltje Hagting. Bruid: Annegien Smeenge, geboren te Assen; beroep: zonder , dochter van Jan Smeenge, beroep: landbouwer en Grietje Remmelts Daling, beroep: zonder. NB: ; moeder bruidegom overleden.

1848 Nieuwe school

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 5, 1848, no 50, 10-11-1848:
Te Grollo, Gem. Rolde (Drenthe) is, in plaats van de oude school, welke te klein en vervallen was, eene nieuwe gebouwd, van voldoende ruimte, hoog van verdieping, geheel beantwoordende aan het doel. Aan H.H. Gouverneur en Gedeputeerden, Burgemeester en Gemeentebestuur van Rolde, moet hiervoor alle dank worden toegebragt, niet alleen door 't gehucht voor een 50-60 tal schoolkinderen (...).

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van Juni 1852:
GROLLO. Berend Huizingh oud 16 jaren, geexamineerd te Drenthe op 21 april 1852. Kweekeling te Grollo. ==>
Geboorte, Rolde, 21-08-1835, aktenummer 18. Berend Huizing, geboren op 19-08-1835, zoon van Lucas Huizing, beroep: schoolmeester; oud: 33 jaar, en Aaltje Hagting; oud: 36 jaar.
Huwelijk, Meppel, 26-01-1862, aktenummer 7: Bruidegom: Berend Huizingh, geboren te Rolde; oud: 26; beroep: hoofdonderwijzer , zoon van Lukas Huizingh, beroep: hoofdonderwijzer en Aaltje Hagting. Bruid: Gezina Pietronetta Coelingh, geboren te Meppel; oud: 22; beroep: zonder , dochter van Willem Coelingh, beroep: hoofdonderwijzer en Fenna Fraukelina Berkenbosch, beroep: zonder. NB: ; moeder bruidegom overleden (Rolde 23-01-1851).

1859 Berend Huizingh

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 16, 1859, no 47, 24-11-1859:
BEILEN. Gisteren is door B&W dezer gemeente (...) opgemaakt de nominatie voor de vacante school alhier en zijn daar op geplaatst de navolgende hoofdonderwijzers (..) B. Huizingh te Grollo.

1873 Wedde

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 40, 1873, no 14, 15-02-1873:
GROLLO - Openbare Lagere School Jaarwedde Hfl 400. Jaarlijkse toelage Hfl 50. Adr. voor 25 februari 1873

1873 Wiecher Nieuwenhuis

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen" jrg 40, 1873, no 24, 22-03-1873:
GROLLO - Zaterdag jl. werd te Grollo het vergelijkend examen gehouden, voor de vacante hoofdonderwijzersbetrekking aldaar. Van de 10 sollicitanten waren 6 opgekomen. Na afloop van het vergelijkend onderzoek (...) werd, in overleg met de Heeren B&W, een viertal geformeerd waaruit de Raad eene benoeming zal hebben te doen. De genomineerden waren, naar 't aantal verkregen punten, W. Nieuwenhuis te Tynaarlo, (...). De hoofdonderwijzer Huizing die meer dan 40 jaar aan 't hoofd der school te Grollo stond en nog als zodanig fungeert, zag zich verplicht om zijn eervol ontslag te vragen, wijl een toenemende doofheid hem belette het geven van onderwijs naar behooren waar te nemen.

Uit de publicatie "Nieuwe Bijdragen Ter Bevordering Van Het Onderwijs En de Opvoeding, Voornamelijk Met Betrekking Tot de Lagere Scholen in Het Koningrijk Der Nederlanden" van 1873:
GROLLOO - L. Huizingh. Op zijn verzoek eervol ontslagen (Hij krijgt jaarlijks rijkspensioen van Hfl 266, volgens bericht in De Wekker van 14 mei 1873)
GROLLOO - De Openbare school vacant. Tot onderwijzer aangesteld W. Nieuwenhuis. ==>
Geboorte, Meppel, 15-09-1845, aktenummer 147. Wiecher Nieuwenhuis, geboren te Meppel op 12-09-1845, zoon van Hendrik Nieuwenhuis, beroep: timmerman; oud: 23 jaar, en Roelofje Timmerman
Huwelijk, Vledder, 26-04-1874, aktenummer 7: Bruidegom: Wiecher Nieuwenhuis, geboren te Meppel; oud: 28; beroep: hoofdonderwijzer; woonplaats: Rolde , zoon van Hendrik Nieuwenhuis en Roelofje Timmerman, beroep: zonder. Bruid: Henderika Johanna Hobus, geboren te Vledder; oud: 28; beroep: zonder , dochter van Matthijs Julius Hobus, beroep: schrijver en Margareta Verboom. NB: ; vader bruidegom overleden; moeder bruid overleden.
In Juli 1875 was Wiecher Nieuwenhuis hoofdonderwijzer te Nieuweroord, Westerbork; in 1877 (Vledder) en 1880 (Meppel) was hij zonder beroep, later in 1880 klerk te Meppel en in 1883 was hij zaakwaarnemer te Meppel.

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen" jrg 40, 1873, no 25, 26-03-1873:
De Gemeenteraad te Rolde heeft benoemd tot Hoofdonderwijzer aan de OLS te Grollo den heer W. Nieuwenhuis, hoofdonderwijzer te Tynaarlo, Gem. Vries.

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen" jrg 41, 1874, no 25, 28-03-1874:
De Gemeenteraad te Westerbork heeft benoemd tot Hoofdonderwijzer te Nieuweroord den heer W. Nieuwenhuis, hoofdonderwijzer te Grollo.
Tegelijkertijd is er een andere melding over W. Nieuwenhuis: voordracht voor hoofdonderwijzer te IJhorst, gem. Staphorst

1874 Wedde

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen" jrg 31, 1874, no 32, 22-04-1874:
Vacante plaats voor hoofdonderwijzer te Grollo: jaarwedde Hfl 400 plus Hfl 50 voor woning en Hfl 50 als voorlezer NH Kerk. Adr. per 1 mei 1874.

1874 Jan van Belkum

Uit de publicatie "Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs", 1874, no 39, 19-05-1874:
GROLLOO - Tot hoofdonderwijzer alhier is benoemd de heer J. Van Belkum, hulponderwijzer te Assen.
Het gaat hier om Jan van Belkum, geb. 29/03/1846 te Bierum. Op 20/08/1875 getrouwd met Warmeltje Beijering (1853-1938). Hij overleed te Grolloo 12/02/1899.

1877 Wedde

Uit de publicatie "De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen" jrg 34, 1877, no 24, 24-03-1877:
ROLDE - De vergoeding voor huishuur van den onderwijzer te Grolloo wordt m.i.v. 1 april aanstaande verhoogd van Hfl 50 tot Hfl 75/jaar.

1880 School te Schoonloo opgeheven

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs"jrg 39, 1880, no 72, 08-09-1880:
ROLDE - De gemeenteraad heeft besloten met ingang van 01/11/1880 de school te Schoonlo op te heffen. De kinderen zullen dan te Grollo school gaan.
(Twee maanden later, op 03/11/1880 wordt een hulponderwijzer gezocht: jaarwedde Hfl 400)

1887 Wedde

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 44, 1887, no 6, 19-01-1887: vacante plaats lager onderwijs (openbare school) Grollo Hfl 400. Adres voor 1 Febr. bij Burgemeester Rolde

1887 F. Smit

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 44, 1887, no 20, 09-03-1887": benoemd tot onderwijzer te Grollo de heer F. Smit te Muntendam.
Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 47, 1890, no 9, 01-03-1890: Benoemd tot onderwijzer te Muntendam, de heer F. Smit uit Grolloo.

1890 Verzuim

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 47, 1890, no 11, 15-03-1890
Overzicht van het schoolverzuim in het arrondissement Assen over 1889 ==> Grolloo: 89 leerlingen, verzuim wegens ziekte 0,4, verzuim wegens overige redenen 6,6.

1892 Wedde

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 49, 1892, no 8, 20-02-1892: vacante plaats lager onderwijs (openbare school) Grollo Hfl 400. Adres voor 25 Febr. bij Burgemeester Rolde

1892 Johannes Michiel Veldmeijer

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 49, 1892, no 29, 16-07-1892
Benoemd als onderwijzer te Grolloo (tijdelijk): J.M. Veltmeijer te Kloosterveen. Hij was volgens de Asser Courant van 17/03/1874 geplaatst als hulponderwijzer te Hijkersmilde (valt onder zelfde disctrict als Kloosterveen).
Geboorte, Norg, 07-07-1853, aktenummer 65: Kind: Johannes Hendrik Veldmeijer, geboren te op 06-07-1853, zoon van Arie Veldmeijer, beroep: zaalopziener; oud: 29 jaar, en Willemina Henderika Farenkamp; oud: 30 jaar.
Huwelijk, Borger, 02-08-1886, aktenummer 35: Bruidegom: Johannes Hendrik Veldmeijer, geboren te Norg; oud: 33; beroep: onderwijzer , zoon van Arie Veldmeijer, beroep: koopman en Willemina Henderika Farenkamp. Bruid: Grietje Beuling, geboren te Borger; oud: 21; beroep: zonder, dochter van Hendrik Beuling, beroep: landbouwer en Heildina Roelina Hiddingh, beroep: landbouwer .
Geboorte, Norg, 05-02-1858, aktenummer 9: Kind: Johannes Michiel Veldmeijer, geboren te op 04-02-1858, zoon van Arie Veldmeijer, beroep: winkelhouder; oud: 34 jaar, en Wilhelmina Henderika Farenkamp; oud: 33 jaar. Ik heb hier verder niets over kunnen vinden. Geemigreerd? Er was bovendien op Smilde in dezelfde tijd wel een Arie Veldmeijer onderwijzer.....

1893 Verzuim

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 50, 1893, no 05, 04-02-1893
Overzicht van het schoolverzuim in het arrondissement Assen over 1892 ==> Grolloo: 66 leerlingen, verzuim wegens ziekte 0,8, verzuim wegens overige redenen 7,3.

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 50, 1893, no 32, 12-08-1893: Benoemd tot onderwijzeres te 's Gravenhage (handw. 3e klas) Mej. J.H.W. Blom te Grolloo

1893 Folkert van Zanden

Uit de publicatie "De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs" jrg 50, 1893, no 43, 28-10-1893
Benoemd tot onderwijzer te Grolloo (de 27-jarige) F. van Zanden te Valthermond ==> hij is drie keer getrouwd geweest
Geboorte, Assen, 04-04-1866, aktenummer 69: Kind: Folkert van Zanden, geboren te op 04-04-1866, zoon van Harm van Zanden, beroep: koopman; oud: 31 jaar, en Hillegien Mulder.
Huwelijk, Odoorn, 19-04-1895, aktenummer 21: Bruidegom: Folkert van Zanden, geboren te Assen; oud: 29; beroep: onderwijzer , zoon van Harm van Zanden, beroep: koopman en Hillegien Mulder, beroep: zonder. Bruid: Antje Nieman, geboren te Wildervank; oud: 23; beroep: huishoudster , dochter van Johannes Nieman, beroep: koopman en Pieterke Ros, beroep: zonder
Huwelijk, Smilde, 21-04-1911, aktenummer 14: Bruidegom: Folkert van Zanden, geboren te Assen; oud: 45; beroep: onderwijzer , zoon van Harm van Zanden en Hillegien Mulder.
Bruid: Fennigje Ebels, geboren te Dalen; oud: 43; beroep: zonder , dochter van Teunis Ebels en Trijntje Naarding .
Huwelijk, Smilde, 02-02-1921, aktenummer 1: Bruidegom: Folkert van Zanden, geboren te Assen; oud: 54; beroep: gemeenteontvanger, zoon van Harm van Zanden en Hillegien Mulder .
Bruid: Aleida van der Veen, geboren te Meppel; oud: 42; beroep: zonder , dochter van Piet van der Veen en Janna Daan .

Uit de "Leydsche Courant" van 27.06.1881: Folkert van Zanden, 12 jarige zoon van A. van Zanden en kweekeling aan de rijks-normaalschool te Coevorden, wonende te Dalen, heeft den 7 juni heimelijk en zonder geld de ouderlijke woning verlaten, vermoedelijk om in eene havenplaats in zeedienst te gaan. De Officier van Justitie te Assen verzoekt opsporing en opzending van den minderjarige aan hem of aan de Burgemeester van Coevorden.
Geboorte, Assen, 02-02-1869, aktenummer 21: Kind: Folkert van Zanden, geboren te op 01-02-1869, zoon van Abel van Zanden, beroep: hulponderwijzer; oud: 23 jaar, en Antje Bakker.
Dit was een volle neef van de andere Folkert van Zanden, die in Grolloo onderwijzer was en als Gemeenteontvanger in Smilde zijn carriere eindigde. Deze Folkert is zo rond de eeuw-wisseling via Amsterdam naar Zuid-Holland verhuisd.

1899 Wedde

In 1899, de uitgeloofde jaarwedde voor onderwijzer is Hfl 700 plus Hfl 50 vergoeding voor huishuur. In 1912 was dit Hfl 850 met vrije woning. In 1915 was het Hfl 900 plus vrije woning.

1919 Wedde

In 1919 was het Hfl 900-1150.

 

Nog aan te vullen

De namen in onderstaande tabel zijn ook terug te vinden in de pagina Absentielijsten.

 

jaar leerkracht opmerking
1977 Mevr. Bron-van Delden
1977 Mevr. Jongebloed vervanger
1976 H.K. Offringa-van Delden vervanger
1974 H. Schrotenboer
1973 Mevr. Reinders vervanger
1972 Mevr. Vernimmen vervanger
1969 Mevr. Dijks-Voulon
1969 Mej. Lesschen
1969 Mej. Benthum vervanger
1969 Mevr. Gaaikema
1969 Mevr. De Rhoter vervanger
1969 Dhr. Dullink
1968 H. Schaapman
1968 Juf Voulon huwelijk
1964 Mevr. De Waard tijdelijk
1962 Mevr. Boersma
1962 Ds. Van der Hof
1962 Mevr. De Rhoter benoemd 01-10-1962
1961 H. Venekamp tijdelijk
1960 Mevr. Van der Hoff
1960
Ds. Van der Hof geen geldige tbc verklaring
1960 S. van der Wal
1959 F. Meiringh
Y. Boersma- Terpstra
H. Mellema
1954 G. Essing In de week voor 4 april de banken gerepareerd
1953 F. de Vries tijdelijk uitreiking vitamine C in januarie 1953 en in november inenting diphterie
T. van Zoelen
A. Polman-Timmer
Cornelis van der Wal tijdelijk
Fietje Uildriks tijdelijk
1951  Y.J. Broek-Sikkes
A. Sikkens-Opp
1946 landbouwverlof 14 t/m 27 september 1946

 

 

 

Onderstaande informatie is ook te vinden op de pagina "Tijdslijn OLS". 

Deze pagins'kunnen ineen geschoven worden.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jaren 1822

1-1-1822
Aangesteld L. Nijmeijer

01-03-1822
GROLLO. De ijverige,- maar zwakke Onderwijzer H. H. de Vries met een pensioen begiftigd zijnde, wordt alzoo de post van Onderwijzer alhier vacant. Onderwijzers, ten minste van den derden rang worden uitgenoodigd, om, des verkiezende, zich met de Vereischte attesten tot denzelven aan te melden bij den Heer Mr. H. Homan, Schout te Rolde, vóór of op dén 14 April aanstaande. Het jaarlijksch inkomen is ƒ 50 uit 's Rijks kas en ƒ 177 schoolgeld en suppletie. Het vergelijkend examen zal gehouden worden te Rolde, op Vrijdag den 19 April 1822.

01-04-1822
GROLLO vacant. Maart 1822.

01-05-1822
GROLLO. Het vergelijkend examen der Sollicitanten naar de vacante School alhier is gehouden den 19 April 1822 en werd het procesverbaal deswege ingezonden. Maart 1832.

01-05-1824
Klassificatie der Scholen dezer Provincie eene verandering voordragende, gewijzigd naar de plaatshebbende omstandigheden;
Gezien de klassificatie 1806 gemaakt;
Gelet op art, 17 van het Reglement voor het lager Schoolwezen, van 3 April 1806;
Is, na deliberatie, goedgevonden:
Etc,etc,
Grollo is ingedeeld in de Tweede Klasse.

01-01-1825
Grollo , Gemeente Rolde, ( Te ) overleden de gepensioneerde Onderwijzer H. H. de Vries.

01-02-1826
LIJST VAN SCHOOLONDERWIJZERS,
die, door de Commissiën van Onderwijs, in de Najaarsvergadering des Jaars 1825, geëxamineerd zijn, en de algemeens toelating verkregen hebben.
TWEEDE RANG
Lammert Nijmeijer, den 12. Oct 1820, oud 22 jaren, geëxam. in Drenthe. Onderw. te Grollo.

01-09-1827
Lammert Nijmeijer solliciteert naar een positie in Appingedam.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ...
Jaar van uitgave 1830
DRENTHE. I Distr. G. BENTHEM REDDINGIUS.
ANLOO vacant. Sept. 1830.
GROLLOO. De post van onderwijzer in dit Gehucht zullende vacant worden door het aanstaand vertrek van NYMEYER naar Anloo , worden de onderwijzers , die daar naar wenschen te staan , uitgenoodigd om zich tot het vergelijkend examen , in Februarij te houden , met de noodige attesten , mits ten minste den derden rang bezittende , aan te geven bij den Heer Assessor bij het. Gemeentebestuur van Rolde , die thans de functiën van ' Burgemeester waarneemt, vóór den laatsten Januarij aanstaande , en van die aangave berigt te zenden aan den Heer School opziener bovengenoemd', te Assen. Het inkomen , aan deze school verbonden , de school gelden daaronder, begrepen, bedraagt thans 182,83 , zonder woning. De dag van het vergelijkend examen zal aan de sollicitanten worden bekend gemaakt.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 19, 1862, no 22,

30-05-1862

Van Grollo , gem. Rolde, zijne eerste standplaats, vertrok bij naar Anlo en van daar naar Noordbroek.
Vele jonge onderwijzers vonden in den heer Niemeijer eenen leermeester en vriend. Gedurende eene reeks van vijf en twintig jaren had hij in Drenthe velen om zich verzameld. Behalve dat die onderwijzers elken Zaturdag lessen kregen , waren de meeste al de vacantie-weken bij Niemeijer t' huis. 't Waren inderdaad kostelijke normaallessen.
Zijne belangeloosheid strekte zich veel verder uit, dan één zijner leerlingen dit mogt vergen. 't Was dus geen wonder, daT een achttal van zijne voormalige leerlingen, thans onderwijzers in Drenthe en Groningen , elkaar op den 20sten Mei opmerkzaam maakten. Namens hen werd op dien dag door den hoofdonderwijzer te Slochteren, G. Jager, een van Niemeijers jongste leerlingen, den jubilaris een fraaijen leunstoel, met een hartelijk woord, aangeboden, als een gering bewijs van belangstelling, achting, vriendschap en bovenal van dankbaarheid aan den man, wien ze veel verschuldigd zijn en innig lief hebben. Dit verrassend liefdeblijk werd door den heer Niemeijer in dank aangenomen.
Als de wensch zijner oud-leerlingen vervuld wordt, dan moge de waardige hoofdonderwijzer nog vele jaren gezegend werkzaam zijn; en niet alleen in zijn huis , maar ook in de school en de maatschappij bij voortduring de achting , de vriendschap, de dankbaarheid en de liefde genieten, die zijne oude onderwijs-leerlingen den ijverigen man in de ruimste mate van ganscher harte blijven toedragen!

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 16, 1859, no 47,

24-11-1859

B. Huizing te Grollo heeft gesolliciteerd op de vacante positie van schoolhoofd te Beilen.

01-09-1863
Genoemd wordt hoofdonderwijzer L. Huizingh

01-02-1864
Meerdere meldingen betreffende de strubbelingen rond de jaarwedde van de onderwijzers.

01-01-1873
Grollo, gemeente Bolde. De Openbare school vacant, 272. Tot onderwijzer aangesteld W. Nieuwenhuis.
Huizingh, (L.) te Grollo, gemeente Bolde, op zjjn verzoek eervol ontslagen.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 14,


15-02-1873
Grollo, gem. Rolde, openb. lag. sch. Jaarwedde f 400. Jaarlijksche toelage f 50.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 24,


22-03-1873
Zaturdag j.l. werd te Grollo het vergelijkend examen gehouden, voor de vacante hoofdonderwijzersbetrekking aldaar. Van de 10 sollicitanten waren 6 opgekomen. Na afloop van het vergelijkend onderzoek, 't welk werd geleid door den schoolopziener in het 1ste district, bijgestaan door den heer Houwink, hoofdonderwijzer te Assen, werd, in overleg met heeren Burg. en Weth., een viertal geformeerd, waaruit de Raad eene benoeming zal hebben te doen. De genomineerden waren naar 't aantal verkregen punten: W. Nieuwenhuis te Tynaarlo, J. Jeuring te Collendoorn , E. van Veen te Hoogeveen en A. Zwarts te Assen, allen met acte van hoofdonderwijzer. De beide laatstgenoemden behaalden 't zelfde getal punten.

De hoofdonderwijzer Huizing, die meer dan 40 jaren aan 't hoofd der school te Grollo stond en nog als zoodanig fungeert, zag zich verplicht om zijn eervol ontslag te vragen, wijl eene toenemende doofheid hem belette het geven van onderwijs naar behooren waar te nemen. (Hij heeft een goeden naam verworven onder de Drentsche onderwijzers, volgde met oplettendheid de verbeteringen door den tijd in de school aangebracht en maakte er gebruik van in de praktijk.

De dag van het examen was ook zijn verjaardag en dien bracht hij, belangstellend in 't geen er geschiedde, in de school, tot nu toe zijne werkplaats, door. Dat hij de felicitatien ontving van vrienden en bekenden, spreekt van zelven, en ook de schoolopziener richtte een welmeenend woord tot den man, die, trouw op zijn post, weldra rusten kan, wenschte hem nog ettelijke levensjaren toe en hoopte dat die hem veel genoegen mochten aanbrengen.

Van dorpsgenooten ontving hij een fraaien fauteuil, die vooral voor hem zacht zal zijn, omdat het goed rusten is na wèl volbrachte levenstaak.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 25,

26-03-1873
De gemeenteraad te Rolde heeft benoemd tot hoofdond. aan de openb. lag sch. te Grollo den hr. W. Nieuwenhuis.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 40, 1873, no 39,

14-05-1873
Pensioenen. Z. M. heeft pensioen verleend ten laste van den Staat aan: Lucas Lucas, zich noemende en schrijvende Lucas Huizingh, gewezen hoofdond. te Grollo, gem. Rolde, f 266 'sjaars.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 41, 1874, no 25,

28-03-1874
Na gehouden verg. examen voor de vacante betrekking van hoofdond. te Nieuweroord, waaraan door 4 sollicitanten deelgenomen werd, is de voordracht opgemaakt als volgt: W. Nieuwenhuis te Grollo, U. Engels te N. Pekela, E van Veen te Hoogeveen en J. H. Starink te Deventer. De Raad heeft daaruit benoemd den hr. W. Nieuwenbuis, die den 1 Mei in functie zal treden.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 41, 1874, no 27,

04-04-1874
Den 10n Maart namen van de zestien sollicitanten, die zich voor de vacante hoofdonderwijzersbetrekking te IJhorst hadden aangegeven, twaalf aan het vergel. examen deel. De alphabetisch gestelde voordracht bestaat uit de volgende vijf onderwijzers: Brouwer te Hasselt, Karsen te Wasperveen, Nieuwenliuis te Grollo, de Priester te Holten en Spans te Zwartsluis.

 

De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen jrg 31, 1874, no 32,

22-04-1874
Grollo, gem. Rolde, openb. lag. sch. Jaarwedde f 400; f 50 g voor woning; f 50 als voorlezer Herv. Kerk.

 

De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 44, 1887, no 20,

09-03-1887
Benoemd tot onderwijzer te Grollo de heer F. Smit te Muntendam.