Toegankelijkheid

Wetenswaardigheden school

De eerste school - voor zover ik kan vinden - heeft gestaan op de plaats van / of in de buurt van Voorstreek 5. Later is hier de eerste melkfabriek gebouwd. Volgens onderstaand bericht is in oktober 1848 besloten een nieuwe school te bouwen. Deze school werd gebouwd aan het Hoofdstraat, tegenover de kerk.

 

  Drentsche en Asser Courant van 27 oktober 1848

 18481025-krant-DAC-school

Assen, 25 October 1848

Te Grollo, gemeente Rolde, is in plaats van d' oude school, die te oud was en vervallen, een nieuwe gebouwd, van voldoende ruimte, hoog van verdieping, ge­heel beantwoordende aan 't doel. Aan H.H. Gouverneur en Gedeputeerden, Burgemeester en Gemeentebestuur van Rolde, is hiervoor alle dank verschuldigd, niet al1één door 't gehucht voor een 50, 60 schoolkinderen, maar in 't belang van 't onderwijs door allen, die van meer nabij hebben gezien, hoezeer 't schoolwe­zen, voortdurend, èn steun èn leiding behoeft van 't Bestuur.

Heden, heeft de meester de nieuwe school geöpend met eene korte rede over 't gewigt van 't onderwijs voor 't zedelijk en tijdelijk welzijn~ in tegenwoordigheid van een aantal ingezetenen, van H.H. Burgemeester van Rolde en de Predikant van de Hervormden aldaar, tot wiens gemeente de geheele bevolking behoort; alsmede van eenige naburige Onderwijzers en den Schoolopziener.

In navolging van Gasselte is, ook hier, door een der marktgenooten, aan d' openbare gemeente- of staatsschool, een stuk veldgrond in eigendom afgestaan, en worden er pogingen aangewend bij d' overige marktgenooten, opdat zij van hunne onafzienbare, onbebouwde velden, meer dan 2.500 bunders groot, er mede eenige voor de school afzonderen. Eensdeels geschiedt die poging wel, met het oog op landbouwonderwijs, maar 't is tegelijk gevestigd op d' opbrengst, die de­ze gronden, bij voortgaande ontginning of beplanting, geven kunnen, voor 't be­staan der school en behoud van 't onderwijs, zooal niet bij dit, ten minste bij een volgend geslacht, en alzoo dienen om 't schoolwezen minder afhankelijk te ma­ken van de wisselingen der tijden.

 

De Standaard 26 maart 1873

18730326-krant-De-Standaard-school

 

Algemeen Handelsblad 29 juni 1882

18820629-krant-Algemeen-Handelsblad-school-schoonloo

 

Kennelijk was schoolverzuim in die dagen een zodanig probleem dat hier een speciale commissie voor in het elven geroepen was. Deze commissie rapporteerde aan de gemeente en de uitkomsten werden in de raad besproken.

 19080701 krant PDAC lid commissie schoolverzuim

19080701 krant PDAC lid commissie schoolverzuim

 

19120224 krant PDAC verslag commissie schoolverzuim

19120224 krant PDAC verslag commissie schoolverzuim

 

  Nieuwsblad van het Noorden 7 maart 1917

19170307-krant-NvhN-school-brand

 

Nieuwsblad van het Noorden 28 maart 1917

19170413-krant-NvhN-school.jpg

 

Nieuwsblad van het Noorden 13 april 1917

19170328-krant-NvhN-school

 

Algemeen Handelsblad 9 juli 1917

19170709-krant-Algemeen-handelsblad-school.jpg

 

Het Volk 3 november 1917

19171103-krant-Het-volk-school

 

 

19211208 krant PDAC ontzag voor Sinterklaas

19211208 krant PDAC ontzag voor Sinterklaas

 

  Provinciale Drentsche en Asser courant 22 juli 1932

 19320722 krant PDAC school en volksfeest

 

  

 

 Provinciale Drentsche en Asser courant 19 november 1932

 19321119 krant PDAC School vergadering ouderavond

 

19500321 krant PDAC uitzending opname zang Essing

19500321 krant PDAC uitzending opname zang Essing