Toegankelijkheid

Schoolmeesterswoning

Vandaag, 23 december 2013, zijn de bewoners van Hoofdstraat 26 te Grolloo, de familie H. Meems. Van Henk is ook bijgaande informatie over de bouw van het huis, de Hoofden der School en de bewoners van het huis.

 MeestershoesMeestershoes - Een foto afkomstig van Eelko Moolenaar, gemaakt begin jaren 1950

 

Drentsche en Asser Courant 17-10-1901

19011017-krant-DAC-schoolRaadsvergaderingen.

Rolde, 14 Oct. 1901 In de heden gehouden vergadering waren alle leden present. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene missive van Ged. Staten, houdende sluiting en vaststelling der gem.­rekening 1900. Overeenkomstig de missive van Ged.Staten wordt de verordening op de hef­fing van den hoofdelijke omslag eenigszins gewijzigd en daarna vastgesteld. De verordening, regelende de jaarwedden van de hoofden der scholen en het verder onderwijzend personeel, wordt in overeenstemming met art. 26 der onderwijswet, zooals dat luidt krachtens de wet van 24 Juni 1901 (St.bl. no. 187) vastgesteld.

Een adres van J. Steenstra, aannemer, om hem boven de aannemings­som voor de onderwiizerswoningen te Grollo en Ekehaar eene tegemoetko­ming te willen geven van F 200,--, daar hij bij de inschrijving een abuis heeft gehad, wordt aangehouden, ten einde hieromtrent nadere inlichtingen in te winnen. Burg. en weth. worden gemachtigd tot af- en overschrijving van en op een post der begrooting 1901.

Op het verzoek van den deurwaarder der directe belastingen, wordt in zoover gunstig be­schikt, dat hem over 1902 eene belooning wordt toegekend van F 20,-- voor al de voorkomen­de vervolginsstukken. Op de indertijd en tot nog toe aangehouden adres van H. Lubbers, hoofd der school te Rolde, wordt afwijzend beschikt, daar dit overeenkomstig art. 26 bis der gewijzigde Onderwijswet wordt geregeld. De verzoeken van de commissie van schoolverzuim te Rolde en Grollo voor belooning secretarissen en presentiegeld der leden worden aangehou­den. Aan den heer Homan, ambtenaar van den burgerlijke stand, wordt over 1901 eene jaar­wedde toegezegd van F 75,--, met het oog op de vele werkzaamheden daaraan verbonden.

 

 

HOOFDMEESTERS IN GROLLOO

BEWONERS VAN 't MEESTERSHOES

....... --- 1897

1897 --- 1910

1910 --- 1918

1918 --- 1923

1923 --- 1927

1927 --- 1958

1958 --- 1961

1961 --- 1988

1988 --- 19...

19... --- 20

J. van Belkum

W. Emmens

.. Meijer

J. Torensma

S. Schoppen

G. Essing

S. v.d. Wal

H. Mellema

M. Sietsema

A. Gerding

1901 --- 1910

1910 --- 1918

1918 --- 1923

1923 --- 1927

1927 --- 1958

1958 --- 1966

1966 --- 1968

1968 --- 1988

1988 --- 2000

2000 (12-2) -

Fam. W. Emmens

Fam ..... Meijer

Fam. J. Torensma

Fam. S. Schoppen

Fam. G. Essing

Fam. H. Mellema

Fam .. Binnendijk

Fam. R. Roelfsema

Fam. J. Raas

Fam. H. Meems