Toegankelijkheid

Kijk op Grolloo

kog-0-omslag

Inleiding

uitgave Commissie Dorpsbelangen Grolloo

samenstellers J. Mellema-Abeen
L. Koops
L. Lesschen
S. Luinge
fotografie R. Dilling
M. Dilling-Huizing
reproduktie kleurenfoto's W. Hiddingh
reproduktie foto's R.A.C. Assen
coördinatie L. Koops
eindredaktie/vormgeving G. Kip
L. Koops
typewerk Anja Kip
Hennie Lesschen
druk R.A.C. AssenGrolloo, januari 1987

Bij het vermelden van de namen onder de groepsfoto's zijn wij -als niet anders vermeld wordt er van uit gegaan dat de foto's van links naar rechts, te beginnen bij de bovenste rij bekeken moeten worden.

In veel gevallen was het voor ons onmogelijk na te gaan hoe de formele schrij fwijze van de namen is. Schrijft men Margje of Marchien? Moeten we kiezen voor Annechien of Annigje? Meer voorbeelden zijn te noemen. We hebben in dergelijke gevallen gekozen voor de roepnaam en hopen dat betrokkenen hiermee vrede zullen hebben.

Als u vraagtekens tegenkomt of foto's waaronder in het geheel geen namen vermeld staan, dan betekent dit dat onze naspeuringen tevergeefs zijn geweest.

De samenstellers

Inhoudsopgave

blz.
Voorwoord 3
1 Dorpsgezichten en gebouwen 5
2 De school 34
3 Landbouw 61
4 De coöperatieve zuivelfabriek 84
5 Verenigingen en groepen 95
6 De stoomtram 127
7 De scheperij 129
8 De jacht 138
9 De natuur 142
10 Allerlei 148

 samenstellers

De samenstellers van dit boek;
v.I.n.r. L. Koops, L. Lesschen, J. Mellema-Abeen en S. Luinge.

Voorwoord

De Commissie Dorpsbelangen Grolloo heeft al vele aktiviteiten op haar naam staan. Zo werd onder andere een paar jaar geleden een fraai boekwerk uitgegeven; "Grolloo van verleden tot heden", waarvoor veel belangstelling bestond. In dat boek is een aantal foto's verwerkt. Er waren echter nog vele mooie foto's beschikbaar en zo ontstond het idee om een fotoboek te gaan samenstellen. Nogmaals werd een beroep op de bevolking gedaan om kasten en kabinetten te doorzoeken. Dit had tot resultaat dat er honderden foto's te voorschijn kwamen.
Dezelfde samenstellers als van het eerste boek, t. w. mevr. J. Mellema-Abeen en de heren L. Koops, L. Lesschen en S. Luinge verklaarden zich bereid ook het fotoboek te gaan samenstellen. Al snel bleek dat er toch nog een aantal foto's van het hedendaagse Grolloo nodig was om een zo veelzijdig en compleet mogelijk boek het daglicht te kunnen laten zien. De heer R. Dilling Jzn. en mevr. M. Dilling-Huizing bleken bereid de noodzakelijke foto's te nemen.

We kunnen rustig stellen dat het een mooi fotoboek is geworden.
Mocht er ondanks alle goede wil toch nog een foutje in zijn geslopen, dan vragen wij daarvoor ons welgemeend excuus.
Wij zijn de samenstellers en de fotografen bijzonder dankbaar voor hun grote inzet, waardoor een mooi stuk dorpsleven voor het nageslacht is vastgelegd. En natuurlijk een woord van dank aan allen die foto's beschikbaar hebben gesteld, waaronder ook de Drentse en Asser Courant. Ook willen wij een woord van dank richten tot de N.A.M. en de Rabobank Rolde, die door een geldelijke bijdrage deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.
Tenslotte mag ook de Boermarke Grolloo niet onvermeld blijven. Zonder garantstelling van deze Boermarke zou uitgave van dit fotoboek zelfs niet mogelijk zijn geweest.


Wij wensen u veel kijkgenot.

Namens de Commissie Dorpsbelangen Grolloo

G. Kipkog-0-inleiding-002

De Commissie Dorpsbelangen in de samenstelling van 1986. v.l.n.r. L. Beyering, G. Teunissen, A.B.C. Koops-Vos, G. Kip, M. Dilling-Huizing.